Välkommen till
Solveig Aspholm Advokat AB
i Östersund

Välkommen till
Solveig Aspholm Advokat AB
i Östersund

Välkommen till Solveig Aspholm Advokat AB i Östersund. Solveig Aspholm är allmänpraktiserande advokat med särskild inriktning på affärsjuridik, fastighetsrätt och miljörätt.

Affärsjuridik

Affärsjuridik innefattar områden som avtalsrätt, aktiebolagsrätt och bolagsstyrning. Uppdragen kan vara att upprätta bolagsrättsliga dokument som emissionshandlingar mm, aktieägaravtal och avtal vid förvärv eller försäljningar av företag.

Jag bistår företagare med råd i legala frågor; biträder i förhandlingar och upprättar avtal och bolagsrättsliga dokument i de olika skeden som företaget är i. I uppstartsskedet eller i samband med inhämtande av kapital från externa investerare kan det innebära genomförande av genomlysning av företaget (due diligence), biträde i förhandlingar och upprättande eller granskning av aktieöverlåtelse/förvärvsavtal. . Under företagets pågående verksamhet ger jag stöd i bolagsstyrningsfrågor, vid styrelsearbete och vid stämmor. Vidare biträder jag vid upprättande av företagets affärsavtal samt i kommersiella tvister. Vid överlåtelse eller generationsskifte ger jag råd och upprättar de avtal som behövs.

Fastighets- och miljörätt

Fastighetsrätt omfattar till exempel köp och försäljning av fastigheter och frågan om fel i fastighet. Vanliga frågor rör samägande av fastigheter och försäljning av samägd fastighet på offentlig auktion. Till fastighetsrätten hör också användningen av fastigheter, till exempel hyra, arrende och servitut. Även frågor om fastighetsbildning samt plan-och byggfrågor omfattas av fastighetsrätten. Jag biträder i samtliga dessa typer av frågor.

Inom miljörätt biträder jag bland annat i frågor om miljöfarlig verksamhet, vattenverksamhet och ansvar för förorenad mark.

Familjerätt

Jag åtar mig främst uppdrag avseende generationsskifte, avveckling av dödsbon samt bodelningar vid äktenskapsskillnad/separation.

Om mig

Min erfarenhet är att det är bra att arbeta förebyggande och långsiktigt med juridisk rådgivning och jag biträder gärna i upprättandet av avtal med det syftet. Har du problem eller har hamnat i en tvist bistår jag med min erfarenhet och kompetens för att företräda dig i förhandlingar eller domstol.

Om mig

Min erfarenhet är att det är bra att arbeta förebyggande och långsiktigt med juridisk rådgivning och jag biträder gärna i upprättandet av avtal med det syftet. Har du problem eller har hamnat i en tvist bistår jag med min erfarenhet och kompetens för att företräda dig i förhandlingar eller domstol.